Psykoterapi 

Du kan ha stor hjälp av psykoterapi när du kämpar med problem av olika slag. Problemen kan leda till att du inte klarar av att koncentrera dig på dina arbetsuppgifter. Kanske du också upplever problem i dina människorelationer och märker att din livskvalitet försämras. Symtom som klienterna ofta vill ha hjälp med via psykoterapi är ångest, depression, sömnlöshet och fysiska reaktioner på dessa. Psykoterapin kan hjälpa dig att finna en ny riktning i livet, att komma underfund med vem du innerst inne är eller att förvissa dig om din könsidentitet. Även problem i parrelationer kan behandlas med hjälp av psykoterapi, gärna så att partnern medverkar i samtalen.

Du kan också ha hjälp av psykoterapi vid de psykiska reaktioner som fysisk sjukdom för med sig.

Terapiprocessens längd anpassas enligt dina behov.

Du kan ha möjlighet att få FPA-stöd för s.k. rehabiliterande psykoterapi. Berättigade till stöd är personer i åldern 16-67 som remitterats till terapi av en specialist. Syftet med rehabilterande psykoterapi är att stödja och främja klientens förmåga att arbeta eller bedriva studier. Målet är att hjälpa klienten att hålla sig kvar i arbetslivet eller att återvända till arbetet efter ett längre avbrott. För en studerande klient är syftet på motsvarande sätt att främja studieprestationerna. Närmare upplysningar hitter du på adressen https://www.kela.fi/web/sv/psykoterapi

Som psykoterapeut är jag integrativ. Integrativt tänkande inom psykoterapi utgår från utforskad kunskap om de faktorer som har inverkan i psykoterapi. Min psykoterapeututbildning är lösnings- och resursfokuserad. Jag har också studerat det psykoanalytiska och jungianska tänkandet och olika metoder som anknyter till dessa samt utbildat mig i bedömning och vård vid svår traumatisering och dissociationsstörning.  Vidare har jag fördjupat mig i expressiva konstterapeutiska och kroppsorienterade psykoterapeutiska metoder som kan komplettera det terapeutiska arbetet. Tack vare en mångsidig utbildning och gedigna erfarenheter har jag goda förutsättningar att tillsammans med klienten finna ändamålsenliga lösningar.

Genom att kartlägga, diskutera och analysera problemen kan vi tillsammans komma på nya idéer och lösningar. Det viktigaste arbetsredskapet är dialog. Når vi inte ända fram genom dialog, kan vi dra nytta av operativa metoder, t.ex. så att svåra frågor blir belysta med hjälp av bilder eller teckningar. Ibland kan det vara på sin plats att utföra en formuleringsuppgift, där du tydligare kan ta fram personliga problem och dina tankar om hur de kunde lösas. Du kan utföra uppgiften genom att skriva en text, genom att måla eller på något annat sätt som känns naturligt för dig. I bästa fall kan uppgiften få dig att ifrågasätta eller justera dina invanda mönster.

Pris 90€/45 min.