Coaching och mentorering

Tillsammans med mig kan du tack vare coaching och mentorering få större klarhet i din livssituation och de hinder du har att övervinna. Coachingen tar fasta på något mål du vill uppnå och hur du kan klara av det. Vid mentorering fungerar jag som ditt stöd i olika livsskeden, exempelvis när du upplever att livet saknar mål och mening. I samband med dina besök hos mig kan vi också fundera på om du behöver psykoterapi.

Som psykoterapeut, coach och mentor satsar jag på integrativ verksamhet. En integrativ infallsvinkel utgår från utforskad kunskap om de faktorer som påverkar terapin. Min psykoterapeututbildning är lösnings- och resursfokuserad. Jag har också studerat det psykoanalytiska och jungianska tänkandet och olika metoder som anknyter till dessa. Vidare har jag fördjupat mig i expressiva konstterapeutiska metoder som kan komplettera det terapeutiska arbetet. Tack vare en mångsidig utbildning och gedigna erfarenheter har jag goda förutsättningar att tillsammans med klienten finna ändamålsenliga lösningar.

Genom att kartlägga, diskutera och analysera problemen kan vi tillsammans komma på nya idéer och lösningar. Det viktigaste arbetsredskapet är dialog. Når vi inte ända fram genom dialog, kan vi dra nytta av operativa metoder, t.ex. så att svåra frågor blir belysta med hjälp av bilder eller teckningar. Ibland kan det vara på sin plats att utföra en formuleringsuppgift, där du tydligare kan ta fram personliga problem och dina tankar om hur de kunde lösas. Du kan utföra uppgiften genom att skriva en text, genom att måla eller på något annat sätt som känns naturligt för dig. I bästa fall kan uppgiften få dig att ifrågasätta eller justera dina invanda mönster.