Arbetshandledning och organisationskonsultation

Organisationskonsultation betraktar jag som ett övergripande begrepp som innefattar ett flertal olika metoder och tillvägagångssätt. Den metod jag oftast använder mig av är arbetshandledning. Vid sidan av arbetshandledning erbjuder jag processkonsultation, konsultation kring utvecklingsprocesser, utvecklingsdagar, situationsutredningar, krisinterventioner och utbildning. Dessa kan anpassas för grupper, team, samfund och även för en hel organisation. För enskilda klienter erbjuder jag arbetshandledning, coaching och mentorering.

För arbetshandledare, organisationskonsulter och HR-ansvariga tillhandahåller jag seniorkonsultation, utbildning och arbetshandledning.

Mitt arbete är alltid målinriktat och baserat på varje klients särskilda behov. Tillsammans med klienten bildar jag mig en helhetssyn, utgående från vilken jag kan vägleda klienten att finna lösningar på sina problem eller att acceptera sådant som inte går att ändra. Något som gör det lättare att bilda sig en helhetssyn är medvetenhet om den dynamik som kännetecknar individerna och gruppen/gemenskapen/organisationen i förhållande till samhället och dess strukturer.

Mitt sätt att analysera och arbeta med en organisation i ett nötskal:

 • Djuppsykologisk kunskap
 • Socialantropologi
 • Sociologi och politisk teori
 • Aktionsforskning
 • Upplevelsebaserad inlärning
 • Fokusering på lösningar och resurser

Vid arbetshandledning för enskilda individer finns det ibland skäl att beröra även privatlivet. Genom att betrakta livssituationen i ett vidare perspektiv och inte endast i relation till arbetet blir det lättare för individen att göra framsteg och utvecklas som människa. Det är ändå alltid klienten själv som avgör vilka frågor vi tillsammans bör koncentrera oss på.

Vi kan uppnå en större förståelse genom att diskutera, reflektera och analysera. Dialogen spelar en avgörande roll. Men når vi inte ända fram genom dialog, kan vi dra nytta av funktionella metoder, t.ex. så att vi betraktar olika roller med hjälp av bilder eller teckningar. Även rollbyten kan fungera bra. Ibland kan arbetshandledningen eller konsultationen kompletteras med en formuleringsuppgift som klienten kan utföra genom att skriva en text, genom att måla eller på något annat sätt som känns naturligt. Uppgiften kan i bästa fall utmana eller ifrågasätta invanda mönster.

I min arbetshandledning har jag förbundit mig vid Suomen työnohjaajat ry:s etiska principer: http://www.suomentyonohjaajat.fi/tyonohjaus/etiikka.php

Organisationskonsultation planeras utgående från respektive organisations behov av förändring. Konsultationen anknyter ofta till organisationsstrukturer, förändringar och utveckling (OD), kulturomvandlingar, strategiskt arbete samt interaktion mellan strategi och operativ verksamhet.

Arbetet kan genomföras inom hela organisationen, mellan enskilda individer och grupper eller i kontakt med andra organisationer.  

Organisationskonsultation bygger på samarbete när det gäller

 • att utreda och lösa problem
 • att planera och implementera åtgärder
 • att styra omvandlingsprocesser
 • att reflektera och ta till vara värdefulla insikter för
 • framtida behov.

Priset är beroende av vilken målgrupp konsultationen gäller – en individ, en grupp, en arbetsgemenskap eller möjligen en hel organisation. Många stora organisationer tillämpar fasta, konkurrensutsatta tariffer i fråga om arbetshandledning.