Työnohjaus ja organisaatiokonsultointi

Organisaatiokonsultaation näen yleiskäsitteenä, jonka alla on monenlaisia menetelmiä ja toimintatapoja. Eniten käyttämäni menetelmä on työnohjaus. Sen ohella tarjoan prosessikonsultaatiota, kehittämisprosessien konsultointia, kehittämispäiviä, tilanneselvittelyjä, kriisi-interventioita ja koulutusta. Näitä voidaan soveltaa niin ryhmille, tiimeille, yhteisöille kuin kokonaisille organisaatioillekin. Yksilöille tarjoan työnohjausta, valmennusta ja mentorointia.

Seniorikonsultointia, koulutusta ja työnohjausta voin tarjota myös työnohjaajille, organisaatiokonsulteille ja HR-ammattilaisillle.

Työskentely on aina tavoitteellista ja perustuu kunkin asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin.

Lähestymistapani on pyrkiä yhdessä asiakkaan kanssa kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen ja sen pohjalta ohjata asiakasta kohti suurempaa tietoisuutta ja kehitystä. Tavoitteenani on myös ohjata asiakasta löytämään ratkaisuja ongelmiinsa tai sietämään asioita, joita ehkä ei voi muuksi muuttaa. Ymmärtämistä auttaa tietoisuus yksilöiden ja ryhmän /yhteisön / organisaation dynamiikasta sekä näiden suhteesta yhteiskuntaan ja sen rakenteisiin.  

Minun tapani analysoida ja toimia organisaatiossa voisi kiteyttää seuraavalla tavalla:

  • Syväpsykologinen tieto
  • Sosiaaliantropologia
  • Sosiologia ja poliittinen teoria
  • Toimintatutkimus
  • Tekemällä oppiminen
  • Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys

Yksilön työnohjauksessa on toisinaan tarpeen käsitellä myös yksityiselämää. Elämäntilanne muutenkin kuin vain työn kautta tarkasteltuna voi auttaa yksilöä etenemään ja kehittymään. Asiakas itse kuitenkin määrittelee ne kysymykset, joihin hän haluaa keskittyä.

Ymmärrys pyritään löytämään yhdessä keskustellen, pohtien ja analysoiden. Dialogi on keskeinen väline. Jos dialogi ei tunnu riittävältä, voidaan myös hyödyntää toiminnallisia menetelmiä, esim. roolien tarkastelua kuvien tai piirrosten avulla tai suhteiden erittelyä roolivaihdon kautta. Joskus työnohjauksessa tai konsultaatiossa voidaan käyttää välitehtävää, jonka voi suorittaa kirjoittamalla, maalaamalla tai jollakin muulla luontevalla tavalla. Välitehtävä voi haastaa tai kyseenalaistaa vakiintuneita käsityksiä.

Työnohjauksessa olen sitoutunut Suomen työnohjaajat ry:n eettisiin periaatteisiin: http://www.suomentyonohjaajat.fi/tyonohjaus/etiikka.php

Organisaatiokonsultointi rakennetaan organisaation muutostarpeiden pohjalta. Usein se liittyy organisaatiorakenteeseen, muutokseen ja kehitykseen (OD), kulttuurimuutokseen, strategiatyöhön sekä strategian ja operatiivisen toiminnan väliseen vuoropuheluun. Työskentely voidaan toteuttaa koko organisaation tasolla tai yksilöiden ja ryhmien kesken tai muiden organisaatioiden rajapinnalla.

Organisaatiokonsultoinnissa hyödynnetään yhteistyötä

  • ongelman selvittelyssä ja ratkaisussa
  • toimenpiteiden suunnittelussa ja implementoinnissa
  • muutoksen hallinnassa
  • ammennettaessa oppia tulevaisuutta varten

Hinta määräytyy sen perusteella, onko kyseessä yksilön, ryhmän tai työyhteisön työnohjaus tai mahdollisesti organisaatiokonsultointi. Monet suuret organisaatiot noudattavat työnohjauksessa kiinteitä, kilpailutettuja hintoja.